Культура Казахов


Казахский научно-исследовательский институт культуры
Февраль 22, 2020 – 18:05
Etno2

1. Арапбаева Д. К. Шетел және өзбекстандық психолог ғалымдар жағынан отбасы проблемасының зерттелуі // Мәдени интеграцияның келешегі мен беталысы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. – Астана: ТОО «Идан», 2014. – 185-190 б.

2. Аршабеков Т. Т. Бұқар жырау ауданы бойынша тарихи топонимдерінің ерекшеліктері // Қазақстан және Орталық Азия халықтарының материалдық емес мәдени мұраларын зерттеу мәселелері: топонимика, эпиграфика, өнер. Халықаралық ғылыми конференция материалдарының жинағы. – Алматы: EVOPRESS баспасы, 2014. – 33-38 б.

3. Әбдиева Р.С., Абдуова Б.С. Ғаламдық өркениеттегі кітап мәдениетінің дамуы // Мәдени интеграцияның келешегі мен беталысы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. – Астана: ТОО «Идан», 2014. – 287-291 б.

4. Батурина О. В. Современный музей искусств: от храма к Диснейленду. К вопросу о новом формате и актуальных задачах художественных музеев // Тенденции и перспективы культурной интеграции. Сборник материалов международной науч. конф. – Астана: ТОО «ИДАН», 2014. – С. 412-417.

5. Бекталиева Р. І. Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің құндылықтарының сақталуын қамтамасыз етудегі инновациялық шешімдері // Мәдени интеграцияның келешегі мен беталысы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. – Астана: ТОО «Идан», 2014. – 294-297 б.

6. Боранбаева С. Көкше өңірінің қазіргі заман музыкалық фольклоры // Қазақстан және Орталық Азия халықтарының материалдық емес мәдени мұраларын зерттеу мәселелері: топонимика, эпиграфика, өнер. Халықаралық ғылыми конференция материалдарының жинағы. – Алматы: EVOPRESS баспасы, 2014. – 118-127 б.

7. Гаркавец А. Н. Кыпчакские книги шотландских миссионеров, напечатанные арабским письмом в Астрахани 200 лет назад // Тенденции и перспективы культурной интеграции. Сборник материалов международной научной конференции – Астана: ТОО «ИДАН», 2014. – С. 18-21.

8. Ерофеева И. В. Историческая топонимика Казахстана как составная часть культурного наследия номадов // Проблемы изучения нематериального культурного наследия народов Казахстана и Центральной Азии: топонимика, эпиграфика, искусство. Сб. мат-лов межд. науч. конф. – Алматы: Издательство EVOPRESS, 2014. – С. 66-80.

9. Ерофеева И. В., Джандосова З. А. Имя страны: история макротопонима Қазақстан / Казахстан // Проблемы изучения нематериального культурного наследия народов Казахстана и Центральной Азии: топонимика, эпиграфика, искусство. Сб. мат-лов межд. науч. конф. – Алматы: Издательство EVOPRESS, 2014. – С. 10-24.

10. Жүзбаева Р. «Раритетпен» бірлесіп атқарылған жұмыс // Мәдени интеграцияның келешегі мен беталысы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. – Астана: ТОО «Идан», 2014. – 315 б.

Source: ru.unesco.org
Похожие публикации